Klauzula informacyjna RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Oczko Maria Centrum Kształcenia Dorosłych z siedzibą w 32-650 Kęty przy ul. Żwirki i Wigury 27. Poniżej znajdują się wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z realizacją usługi zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016).

1. Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy wynajmu lokalu/ zawarcia i realizacji kursu, szkolenia* na podstawie art. 6 RODO.
2. Dane kontaktowe Administratora danych osobowych Oczko Maria ckd@ckd.edu.pl
3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania zawartej umowy.
4. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przetwarzane do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy oraz przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w przepisach podatkowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji zawartej umowy.
6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych będą podmioty wspierające Administratora w prowadzonej przez niego działalności: dostawcy usług pocztowych, transportowych, kurierskich, serwisowych, dostawcy usług w zakresie IT.
7. Jako administrator danych, zapewniamy prawo dostępu do danych, możliwość ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Można także skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.
8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym z wykorzystaniem profilowania. Proces przetwarzania polegał będzie na czynnościach związanych z wystawieniem faktur w związku z zakupem dokonanym w firmie CKD. Dane będą przetwarzane na podstawie umowy sprzedaży usług CKD w zakresie wystawienia faktur, certyfikatów, zaświadczeń na podstawie prawnie usprawiedliwionego celu Administratora, jakim jest przechowywanie danych w bazie celem udokumentowania w przyszłości faktu i prawidłowości wystawienia faktury, certyfikatu czy zaświadczenia po odbytym kształceniu bądź szkoleniu.